Slik var det før i tiden

Søndre Holmen tidlig på 80-tallet mens stedet ble benyttet som sosialbolig for Sem kommune.

Søndre Holmen tidlig på 80-tallet mens stedet ble benyttet som sosialbolig for Sem kommune.

Foto: Ragnar Syvertsen / Fylkesmannen i Vestfold

Ilene våtmarkssenter het tidligere Søndre Holmen, og var husmannsplass under Stamhuset Jarlsberg frem til 1940. Stedet fungerte i mange år som sosialbolig for Sem kommune, før det ble landets andre naturinformasjonssenter i 1988.

Kart fra cirka 1870. Jarlsberg Hovedgård i nord og husmannsplassene Nordre og Søndre Holmen i sør. Nordre Holmen ble revet i 1984.

Kart fra cirka 1870. Jarlsberg Hovedgård i nord og husmannsplassene Nordre og Søndre Holmen i sør. Nordre Holmen ble revet i 1984.

Foto: Ukjent / Fylkesmannen i VestfoldHusmannsplassen Søndre Holmen

Rett ved Ilene naturreservat ligger husmannsplassen Søndre Holmen. Husmannstiden hadde sin hovedtyngde fra 1650 til 1900. Søndre Holmen var en av rundt 30 husmannsplasser under greveresidensen Stamhuset Jarlsberg. Den første husmannen vi kjenner til på Søndre Holmen, var Peder Rytter. Han døde i 1716. Husmannen på Søndre Holmen hadde skriftlig kontrakt med gårdeierom arbeid på hovedgården. Til husmannsplassen hørte litt beite og innmark som husmannen kunne disponere. Søndre Holmen opphørte som plass i 1940. Den disponerte da 58 dekar dyrket mark.

Husmannskontrakt fra 1884. Kilde og copyright Jarlsberg hovedgård.

Husmannskontrakt fra 1884

Foto: Kilde og copyright: Jarlsberg hovedgård / Fylkesmannen i Vestfold

Husmannskontrakt

En husmannskontrakt fra 1884 mellom Mathias Thorsen og Peder Anker, Greve af Wedel Jarlsberg, viser at Mathias Thorsen hadde plikt til å forsørge sin syke bror Karl samt sin mor inntil deres død. Dette skulle ifølge husmannskontrakten gjøres på en anstendig og forsvarlig måte. Så lenge den syke broren og moren levde, skulle Mathias Thorsen arbeide 90 dager på hovedgården for egenkost og uten betaling. Deretter, når broren og moren var avgått ved døden, skulle han arbeide 15 hestedager og 112 mannsdager. Husmannen og hans hjemmeværende barn hadde i tillegg plikt til å møte på hovedgården og utføre det arbeid de ble pålagt, mot gjeldende betaling på gården. Håndredskaper måtte han holde selv, og disse måtte alltid være forsvarlige. Han skulle holde jorda på husmannsplassen i god hevd, og hus skulle holdes i stand. Mathias Thorsen skulle i følge kontrakten få beholde plassen i sin levetid,såfremt han oppfylte kontrakten «og forøvrig i enhver Henseende opfører sig som en hæderlig og rettskaffen Mand».

I 1988 åpnet landets andre naturinformasjonssenter på den gamle husmannsplassen Søndre Holmen. Stamhusbesidder Gustav Wilhelm Wedel Jarlsberg og naturverninspektør Karl Hagelund.

I 1988 åpnet landets andre naturinformasjonssenter på den gamle husmannsplassen Søndre Holmen. Stamhusbesidder Gustav Wilhelm Wedel Jarlsberg og naturverninspektør Karl Hagelund.

Foto: Ragnar Syvertsen / Fylkesmannen i Vestfold

Fra sosialbolig til naturinformasjonssenter

Etter å ha fungert som sosialbolig for Sem kommune i flere år, måtte husmannsplassen Søndre Holmen fraflyttes i 1981, da det elektriske anlegget ikke lenger ble godkjent. Husmannsplassen skulle da brennes ned, slik det var gjort med Nordre Holmen kort tid tidligere. Ornitologen Ragnar Syvertsen lanserte ideen om i stedet å gjøre husmannsplassen om til et naturinformasjonssenter. Fylkesmannen og deretter Miljøverndepartementet bifalt ideen. I 1984 ble det underskrevet en ny kontrakt om Søndre Holmen.Det var en festekontrakt mellom Stamhuset Jarlsberg og Miljøverndepartementet.

 

Nasjonalt våtmarkssenter

I 1988 åpnet landets andre naturinformasjonssenter på den gamle husmannsplassenSøndre Holmen. Den tidligere sidebygningen på Holmen var da blitt revet og erstattet av et nytt bygg, som i 2013 fikk navnet Ragnarstua, med samme utvendige preg som den gamle bygningen. Hovedbygningen ble restaurert og ført tilbaketil et utseende den antagelig hadde midt på 1800-tallet. Staten hadde inngått avtale med Stamhuset Jarlsberg om å leie Søndre Holmen i 80 år. Holmen natursenter ble raskt et populært tilbud, både til skoleverket, foreninger og bedrifter.

En av de åpne søndagene på våtmarkssenteret med blant annet snekring av fuglekasser for barna.

En av de åpne søndagene på våtmarkssenteret med blant annet snekring av fuglekasser for barna.

Foto: Birgit Brosø / Fylkesmannen i Vestfold

Etter noen år med redusert drift rundt årtusenskiftet, ble aktiviteten på Holmen tatt opp igjen i 2007. Åpne søndager og tilbud til barnehager og skoleklasser fører hvert år tusenvis av mennesker til Ilene naturreservat.

I 2012 ble Holmen, som ett av fem sentre i Norge, autorisert som nasjonalt våtmarkssenter. I februar 2015 ble stedet organisert som en stiftelse og fikk navnet Ilene våtmarkssenter. Fylkesmannen i Vestfold har ifølge vedtektene to av tre medlemmer i stiftelsesstyret, som består av stamhusbesitter ved Stamhuset Jarlsberg, fylkesmiljøvernsjefen og prosjektlederen for Ilene våtmarkssenter.

Våtmarkssenteret ligger i gangavstand fra Tønsberg by, og kan spille på en rekke kvaliteter; en usedvanlig rik og spennende historie av nasjonal betydning, et vakkert kulturlandskap og naturverdier av internasjonalt format. Gjennom gode naturopplevelser skal våtmarkssenteret fremme positive holdninger til naturvern, og øke kunnskapen om fylkets viktigste våtmarksområder.