Den viktige våtmarka

Våtmark er høyproduktive områder som bugner av arter. Den kan også beskytte oss mot klimaendringer, flom, tørke og forurensning. Den lagrer karbon. Og ikke minst er den viktig som rekreasjonsområde for oss mennesker.

Hva er våtmark?

Våtmark er områder i naturen der land møter vann, og ned til 6 meters dybde. Marka er rett og slett våt hele tiden eller deler av tida.

Våtmark i Norge er for eksempel myrer, deltaer, strender, bekker, elver og innsjøer. Men det kan også være menneskeskapte områder som den fuktige grøfta langsmed veien eller dammen i din hage.

Hvorfor er våtmark så viktig?

Utrolige ting skjer når land møter vann! Våtmarka er høyproduktive områder med et stort biologisk mangfold. Den gir dessuten oss mennesker ferskvann og mat, den renser vannet og er viktige rekreasjonsområder.

For å dempe effekten av klimaendringene er våtmarka viktig fordi den binder karbon, kan virke som en buffer ved høyvann og fanger opp ekstremnedbør.

Foto: Svein Andersen

Hva truer våtmarka?

Våtmarka forsvinner i et alamerende tempo. Fra 1900 til i dag har 54 % av våtmarkene i verden blitt borte. Ser man tre hundre år tilbake er 87 % borte.

Det er særlig arealendringer som truer våtmarkene. Våtmarkene bygges ned, eller dreneres til jordbruksland. Men også forurensning, forsøpling og overhøsting er trusler mot våtmark.

Hvordan kan vi redde våtmarka?

Verden har lenge vært klar over betydningen av våtmark for biomangfoldet og oss mennesker. En måte å ta vare på våtmark er gjennom ulike former for vern, blant annet gjennom Ramsarkonvensjonen.

Store restaureringsprosjekter for ødelagt våtmark er i gang mange steder. Og i større byer planlegger man nå utbyggingsområder med blågrønne lunger mellom veier og boliger.

Bilde viser restaurering av dam i Moutmarka, Tjøme.

Foto: Jørn Lindseth, SNO