Ilene naturreservat

Ilene og Presterødkilen naturreservater ligger begge tett på Tønsberg by. Kanskje det er eneste by i Europa som har to slike verneområder med Ramsar-status i gangavstand?

Ramsarkonvensjonen

Ilene inngår sammen med Presterødkilen i et nettverk av våtmarker over hele verden. Områdene har internasjonalt vern, kalt Ramsar. Ramsaravtalen ble underskrevet i byen Ramsar, Iran i 1971. Rundt 170 land har skrevet under. Dette betyr at de må verne minst ett våtmarksområde og bruke landets våtmarker på en bærekraftig måte.

Forskrift og forvaltningsplan

Alle naturvernområder i Norge har sin egen forskrift som sier hva som ikke er lov og hva som er lov å gjøre innenfor verneområdet. På Ilene er det for eksempel ikke lov å forstyrre fuglene unødig. Det betyr at man ikke kan gå tur i reservatet vår, sommer og høst når det er mange fugler der. Se hele forskriften for Ilene naturreservat i Lovdata

Statsforvalteren har også laget en forvaltningsplan som beskriver naturen i verneområdet og hvilke tiltak man kan gjøre for å ta vare på naturen.

Fuglelivet på Ilene

Mange trekkfugler reiser langt. Ilene er som en ladestasjon for trekkfuglene på veien sydover om høsten og nordover om våren. Flere tusen trekkfugler stopper på Ilene hver sesong.

Nede i «gjørma» på Ilene gjemmer det seg børstemark, skjell og snegler som metter godt. Trygge hvilesteder som Ilene er helt avgjørende for at fuglene skal komme frem til dit de skal. Også mange andre fugler, både streiffugler og stamfugler, bruker området gjennom hele året.

Bilde viser gravand. Den kommer til Ilene hvert år.

Foto: Svein Andersen

Småkryp ved Ilene

Mer enn 120 arter av småkryp (virvelløse dyr) er funnet i hagen og langs Grevestien på Ilene. Mange av funnene er et resultat av den årlige ”småkrypdagen” hvor barna løper rundt og samler inn, og hvor en insektekspert går gjennom funnene i ettertid. Edderkopper, meitemarker, snegler, skrukketroll, vevkjerringer, humler, veps, teger, gresshopper, blomsterfluer, sommerfugler.

Bildet viser en strandenggresshoppe

Plantene på Ilene

Den stadige dynamikken med tidevann, saltvann fra sjøen og ferskvann fra Aulielva og Kortenbekken, gjør at det blir mange leveområder på Ilene. Noen arter er tilpasset til å tåle saltvannet slik som salturt, mens andre arter som takrør gror godt i det næringsrike brakkvannet. Og mange har funnet sin plass i engene som kyrne beiter på, slik som prestekragene på bildet. Det er funnet 200 ulike karplanter innenfor verneområdet.

Skjøtsel på Ilene

Plantene stopper aldri å vokse! Samtidig er mange av trekkfuglene våre helt avhengig av åpne strandenger for å bruke dem som ladestasjoner. Derfor må vi mennesker hjelpe til med å fjerne gress, busker og trær. Dette kaller vi skjøtsel. Større busker og trær må tas med maskin, men resten ordner beitedyrene. Hele sommerhalvåret går en gruppe kyr ute i Ilene naturreservat og sørger for at landskapet holdes åpent. Vi kaller dem bare ”gressklipperne” våre. De er også til stor glede for alle besøkende.

Ilene naturreservat og Ramsarområde

Velkommen til Ilene på naturens premisser

  • Du er velkommen til å gå tur langs Grevestien eller nyte senterets hage hele året!
  • Hunder er også velkomne, men husk at det er båndtvang fra 1. april til 20. august. Kanskje du kan ha den i bånd hele året av hensyn til andre turgåere og fuglene i reservatet?
  • Du finner søppelkasser i senterets hage. Ved grinden inn til kubeitet er det vann for tørste hunder
  • Skal du bruke hagen til større sammenkomster må du avtale med senteret på forhånd
  • Ilene naturreservat ligger rett utenfor senteret og Grevestien. Her skal fuglene få være i fred. Du kan derfor ikke gå tur eller padle i reservatet vår, sommer, høst og store deler av vinteren. Det finnes noen unntak. Les mer hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark