Internasjonal vernestatus

Ilene og Presterødkilen naturreservater er vernet under Ramsar-konvensjonen. Ramsar er en internasjonal miljøavtale for vern av viktige våtmarker.

Ramsar - internasjonalt vern

Ilene inngår sammen med Presterødkilen i et nettverk av våtmarker over hele verden. Områdene har internasjonalt vern, kalt Ramsar. Ramsaravtalen ble underskrevet i byen Ramsar, Iran i 1971. Rundt 170 land har skrevet under. Dette betyr at de må verne minst ett våtmarksområde og bruke landets våtmarker på en bærekraftig måte.

Ilene naturreservat

Ilene ligger på Tønsbergs vestside, og utløpet av Aulivassdraget gjør området til et aktivt delta. Her møtes ferskvann og saltvann, og sammen med tidevannet skaper dette en dynamikk som gir levested for mange arter.

Ilene er først og fremst kjent som stoppested for trekkfuglene vår og høst. Men Ilene har også mange andre kvaliteter, med de fleste norske våtmarkstypene. Det er dessuten et mye brukt friluftsområde for folk i hele distriktet.

Bilde viser Vestre Ilene og Aulielva, Tønsberg.
Foto: Arnt Mollan

Presterødkilen naturreservat

Presterødkilen var i 1969 Vestfolds første fredede våtmarksområde. Da var deler av området Tønsbergs søppeldynge. I dag er ”gamle synder” lite synlig, og gjengrodde beiteenger er åpnet opp igjen ved bruk av beitedyr. Det er også gjenetablert dammer. Her finner man rike forekomster av gjess, andefugler og vadefugler på trekk. Området er vernet under Ramsarkonvensjonen, og et mye brukt friluftsområde for Tønsbergs befolkning med turstier og tre fugletårn.

Bilde fra dam i Presterødkilen naturreservat, Tønsberg

Våtmarker i Vestfold og Telemark

Vestfold og Telemark har en rekke vernede våtmarkslokaliteter, som særlig er viktig for trekkfuglene. Fuglene bruker dem som ”ladestasjon” på reisen. Her kan de hvile seg, spise og gjøre seg klare før nye etapper på vingene.

De fleste fuglene liker ikke å trekke over åpent hav og derfor har de ofte en mer eller mindre fast rute der avstanden blir kortest mulig. Store Færder, Mølen og Jomfruland er eksempler på slike steder hvor fuglene stopper eller passerer på sin ferd nordover og sørover.

Bilde fra Børsesjø naturreservat (Skien) som fungerer som «ladestasjon» på reisen.

Emerald Network og IBA

Emerald Network er et nettverk av viktige områder for biologisk mangfold i Europa, under Bernkonvensjonen. Ilene er ett av områdene som er med her. Les mer om Emerald Network

Ilene og Presterødkilen er også med på listen over rundt 80 områder i Norge som går under Important Bird Areas (viktige fugleområder), også kjent som IBA. Det er den internasjonale fugleorganisasjonen Birdlife International som velger ut områdene. Les mer om IBA