Ramsarkonvensjonen

Våtmarkskonvensjonen er en global avtale for å ta vare på våtmarker. Ilene og Presterødkilen naturreservat er sammen vernet under denne konvensjonen.

Ramsarkonvensjonen ble opprettet i byen Ramsar i Iran i 1971. Derav navnet Ramsar. Norge var med fra starten og var et av de første landene som ratifiserte avtalen, det vil si å sette den i verk. Medlemslandene møtes med jevne mellomrom for å diskutere videre arbeid i konvensjonen.

Fra vannfugl til ”wise use”

Mens det ved starten var stort fokus på våtmarkenes betydning for vannfugl, handler Ramsar-konvensjonen nå om å ta vare på våtmarkene bredt, både som leveområde for flora og fauna, og som viktig naturressurs for mange mennesker. Konvensjonen fylte 50 år i år, og er kanskje den mest erfarne av de moderne miljøkonvensjonene.

En av verdens største miljøavtaler

I dag er det 171 land som er med i konvensjonen og mer enn 2400 områder. Det gjør Ramsarkonvensjonen til en av verdens største miljøavtaler. I Norge har vi 63 områder. 9 av dem er på Svalbard og 54 av dem er på fastlandet

I kartet kan du se alle Ramsar-områdene vi har i Norge. Klikk på de blå feltene, og du får opp mer informasjon om området.

Ilene og Presterødkilen Ramsarområde

Ilene og Presterødkilen er vernet som ett og samme område. Regelmessig må Statsforvalteren i Vestfold og Telemark rapportere inn status på områdene til Ramsar-sekretariatet i Sveits. Det er et krav fra Ramsar at områdene skal tas godt vare på. Dersom man bygger for eksempel en bro ved grensen til et av reservatene som gjør at fuglene ikke lenger kan følge ruten sin når de lander og starter, er det ikke sikkert man fremdeles kvalifiserer til å kalle seg Ramsar-område.

Møsvasstangen Ramsarområde

Møsvasstangen ligger ved Skinnarbø og Møsvatn. Området har både myr, vann og fjellbjørkeskog. Mange fugler hekker her. For mange av de alpine artene (høyfjellsartene) er dette det sydligste stedet de hekker. Det er registrert 120 arter i området. Noen eksempler er trane, rødstilk, grønnstilk, toppand, krikkand, enkeltbekkasin og svømmesnipe. Området er også viktig for reinsdyr i kalvingssesongen.